หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

   

ข้อมูลเบื้องต้น ณ 10 มิถุนายน 2562

ระดับที่เปิดสอน

จำนวนโรงเรียน

              อนุบาล - ประถมศึกษา

21

             อนุาบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น

20

รวม

41

อัตราครู

จำนวนโรงเรียน

              ต่ำกว่าเกณฑ

20

              เกินเกณฑ์

3

              พอดีเกณฑ์

18

รวม

41

ขนาดโรงเรียน

จำนวนโรงเรียน

เล็ก

11

กลาง

27

ใหญ่

3

รวม

41

 

 

การทดสอบ O-NET

ระดับชั้น

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

ต่ำ

สูง

ต่ำ

สูง

ต่ำ

สูง

O-NET ป.6 (41โรงเรียน)

28

13

26

15

30

11

O-NET ม.3 (21โรงเรียน)

16

4

16

4

16

4

 

การทดสอบ NT

ทักษะ

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

ต่ำ

สูง

ต่ำ

สูง

ต่ำ

สูง

ด้านภาษา

18

23

17

24

19

22

ด้านคำนวณ

22

19

22

19

22

19

ด้านเหตุผล

22

19

20

21

23

18

หน้า 1  / หน้า 2