หน้าแรก
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคุณภาพ

   

ข้อมูลเบื้องต้น ณ 10 มิถุนายน 2562

 

ระดับที่เปิดสอน

จำนวนโรงเรียน

              อนุบาล - ประถมศึกษา

21

             อนุาบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น

20

รวม

41

อัตราครู

จำนวนโรงเรียน

              ต่ำกว่าเกณฑ

20

              เกินเกณฑ์

3

              พอดีเกณฑ์

18

รวม

41

ขนาดโรงเรียน

จำนวนโรงเรียน

เล็ก

11

กลาง

27

ใหญ่

3

รวม

41